"ypermit" מדיניות החזרת מוצרים, שינויים וביטולים לאתר
תודה שבחרת לגלוש באתר ypermit.co.il (“האתר”). מדיניות החזרת המוצרים, שינויים
ypermit וביטולים להלן הם חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר
מדיניות שינויים וביטולים
בקשה להחזר , שינוי או ביטול עסקה תועבר לאתר באחד מדרכי התקשורת המפורטים בתחתית התקנון

מוצרים דיגיטליים– עקב אופי המוצר, לא יתאפשר שינוי ו/או ביטול רכישת מוצרים באתר לאחר קבלת מפתח המוצר והקונה לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו. האתר רשאי מיוזמתו לבטל רכישת מוצרים באתר, בין היתר אך לא רק, במקרה שפרטי החיוב שמסר הלקוח אינם נכונים או אם השירות שהוזמן אינו אפשרי, הכל על ידי הודעה הלקוח . במקרה בו בוצע החזר, שינוי או ביטול עקב תקלה או פגם במוצר ו/או בשירות כתוצאה מסיבות הקשורות לאתר, הלקוח רשאי להגיש בקשה להחזר או ביטול בצירוף הוכחה של תקלה ו/או פגם. על הרוכש לבדוק את דרישות הפעלת המוצר ולוודא שיש לו אפשרות להפעיל את המוצר שרכש ואין לאתר כל אחריות לאי התאמה של המוצר הנרכש לאפשרות להפעילו על ידי הקונה ואין אפשרות להפעלתו. לבטל, להחזיר או לשנות הזמנה כתוצאה מכך. בקשה להחזר כספי או ביטול כאמור תועבר לאתר באחד מאמצעי התקשורת המפורטים בתחתית התקנון ותיבדק על ידי האתר. החזרים או ביטולים יבוצעו לאחר שהלקוח יקבל הודעה בכתב מהאתר המאשרת זאת. כל בקשה אחרת להחזר, שינוי או ביטול עסקה תתאפשר בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של האתר. הוראות סעיף 7 לעיל כפופות להוראות ביטול עסקה לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 .